Açılış Səhifəsi et

 Favorilərə əlavə et
Kəlam həyatın başlanğıcı və sonudur, Öyrənin beşikdən qəbrə qədər
Son xəbərlər
 
 • Azərbaycan qəhrəmanları. Virtual bələdçi layihəsi davam edir
 • İslam ölkələri jurnalistləri bir arada
 • İslamın ailəyə və qadına verdiyi dəyər
 • Qurban ibadətinin fəlsəfəsi
 • İslamda elmə baxış
 • Konstitusiyada nə dəyişdirildi?
 • Mədəni irsimiz rəqəmsal dünyada layihəsinin balacalara yeni sürprizi
 • Heydər Əliyevin dini dəyərlər haqqında müdrik fikirləri
 • Heydər Əliyevin milli-mənəvi dəyərlər haqqında müdrik fikirləri
 • Multikultural subyektlərin məşğuliyyəti: iqtisadiyyat və turizm
 • Ailәvi turizm üçün sәrfәli mәkanı - Buynuz kəndi "Şirvan" İstirahət Mərkəzi
 • Dövlətçilik hissi və milli-mənəvi dəyərlər sistemi
 • "Bakı prosesi" və onun multikultural əhəmiyyəti
 • Azərbaycan qanunlarında milli məsələlər necə tənzimlənir?
 • Dövlət Komitəsi daha 5 dini icmaya maliyyə yardımı ayırdı
 • Qəbir ziyarəti Quranda qadağan edilibmi?
 • Əxlaq elə bir güzgüdür ki...
 • Bidəti necə tanıyaq?
 • "Yaxşılığa yaxşılıq" və "Tülkü və hacıleylək"
 • İctimai Birlik bələdiyyələri maarifləndirir
 • Mediada İnnovativ Təşəbbüslərə Dəstək İctimai Birliyi tədbir keçirdi
 • Deputatın oğlu ittihamlara cavab verdi: Yazılanlar böhtandır...
 • Bələdiyyələrin yaradılmasının obyektiv zəruriliyi
 • Bələdiyyə fəaliyyəti necə qiymətləndirilir?
 • Elektron xidmətlər və problemlər
 •  
   
   
   

   
  Kəlam jurnalı
   
   
   
  Bannerlərin mübadiləsi
   
  kod almaq:
  Axtarış: 
  Ailәvi turizm üçün sәrfәli mәkanı - Buynuz kəndi "Şirvan" İstirahət Mərkəzi

  İsmayıllı rayonunun Buynuz kәndindә yerlәşәn Şirvan Ailәvi İstirahәt mәrkәzi turistlәrә әn sәrfәli şәrtlәrlә xidmәt tәklif edir

  Azәrbaycana üz tutan xarici turistlәrin sayında son illәr nәzәrәçarpacaq dәrәcәdә artım müşahidә olunur. Ölkәmizin müxtәlif beynәlxalq tәdbirlәrә ev sahibliyi etmәsi Azәrbaycanı әcnәbi turistlәrin diqqәt mәrkәzinә çevirib. Sevindirici haldır ki, ölkәmizә gәlәn turistlәr Bakı ilә yanaşı, hәm dә bölgәlәrimizә maraq göstәrirlәr. Xarici turizm obyektlәrindәn geri qalmayan istirahәt mәrklәzlәrinin yaradılması sayәsindә yerli turistlәr dә ölkәmizin turizm müәssisәlәrindә dincәlmәyә üstünlük vermәyә başlayıblar.


  Bakı sakinlәri daha çox hansı zonalara üz tuturlar?


  Әlbәttә, yayın gәlişi Azәrbaycanda turizm obyektlәrinә olan tәlәbatı daha da artırıb. Xarici turistlәrlә yanaşı, ölkә әhalisi dә dәhşәtli istilәrdәn xilas olmaq, әn әsası isә yay tәtilini sәmәrәli keçirmәk üçün sәfalı bölgәlәrimizә üz tutur. İstәr respublikamızın şimal rayonları,istәrsә dә İsmayıllı-Qәbәlә-Şәki-Zaqatala bölgәsi xarici turistlәrin әn çox üz tutduqları regionlardır.Son vaxtlar bu regionlarda bir-birindәn gözәl turizm müәssisәlәri yaranıb.

  Tәbii-coğrafi şәraitin verdiyi imkanlarla yanaşı, müasir infrastrukturun yaradılması nәticәsindә turistlәrin bu bölgәlәrә marağı artıb. Dağ vә dağәtәyi zonalarda, dağ çaylarının, meşәlәrin qoynunda әsil tәbiәtin qonağı olmaq imkanı lazımi şәraitin yaradılması ilә birgә getdikcә daha çox insanı cәlb edir.

  Bakı, Sumqayıt vә Xırdalan şәhәrlәrindә yaşayan milyonlarla insanın çoxu isә tәbii ki, Abşerona nisbәtәn yaxın rayonlara üstünlük verirlər. Bununla hәm vaxta, hәm vәsaitә qәnaәt etmiş olurlar. Xüsusәn dә, hәftәsonu istirahәti üçün bu çox әlverişlidir. Bu sәbәbdәn dә, son vaxtlar paytaxta yaxın olan Şamaxı, İsmayıllı, Şabran kimi rayonlara maraq artıb.


  İsmayıllı turizm məkanı: Bakı sakinlәrinin çoxu niyә bura üz tutur?


  Yerli turizmin inkişafına töhfә verәn bölgәlәrimizdәn biri dә Bakının tәxminәn 160 kilometrliyindә yerlәşәn İsmayıllı rayonudur. İsmayıllı özünün zәngin tәbiәti, tәmiz havası, dәli-dolu çayları ilә hәm xarici, hәm dә yerli turistlәrin diqqәtini cәlb edir.

  Son illәr rayonda aparılan quruculuq-abadlıq işlәri, o cümlәdәn, infrastrukturun yenidәn qurulması bu bölgәyә turist axınının güclәnmәsinә tәkan verib. Burada, sadә, lakin gözәl şәraitә vә tәbii imkanlara malik kiçik turizm müәssisәlәri yaradılıb.

  Әn әsası, ölkәmizdә turizm sektorunun әsas problemi olan baha qiymәtlәr sindromu bu bölgәdә sındırılıb. İri turizm mәrkәzlәri ilә yanaşı son vaxtlar kәnd turizmi dә geniş inkişaf edir. Belә mәkanlar geniş reklam edilmәdiyindәn çoxlarının xәbәri yoxdur, lakin necә deyәrlәr papaq altında çox gözәl istirahәt guşәlәri yatır.


  Azərbaycanda ən ucuz qiymətə ailəvi istirahәt məkanı


  İsmayıllıda turistlәrә münasib qiymәtә, lakin yüksәk sәviyyәdә xidmәt göstәrәn turizm obyektlәrindәn biri dә Buynuz kәndinin әrazisindә yerlәşәn Şirvan Ailәvi İstirahәt mәrkәzidir.Bu istirahәt mәrkәzi Qalacıq çayının sahilindә, sıx meşә zolağının әtәyindә fәaliyyәt göstәrir.

  Daşdan vә taxtadan inşa edilmiş, yüksәk sәviyyәdә tәmir olunmuş koteclәr turistlәrin ixtiyarına verilib. Koteclәrdә müasir standartlara cavab verәn tualet, hamam, televizor, çanaq antena, yüksәk sürәtli internet, 2 yataq, 1 qonaq otağı var.

  Bu tipli istirahәt mәrkәzlәri son vaxtlar turistlәri daha çox cәlb edir, belә ki sıx adam qaynaşan vә daim sәs-küy olan iri turzim mәrkәzlәrindәnsә vәhşi tәbiәtin qoynunda sadә, sakit vә rahat istirahәt müasir dövrdә әsas tәlәbata çevrilib. Burada tәbii materialdan tikilmiş kotecdә bir neçә gün yaşamaq vә tam azad şәkildә istirahәt etmәk, çoxları üçün hansısa sәs-küylü 5 ulduz oteldә yarım ay qalmaqdan daha cәlbedici görünür.

  Şirvanda hәr bir turist cәmi 25 manat ödәmәklә bir ailәnin rahat yaşaması üçün nәzәrdә tutulmuş bu koteclәrә 24 saat sahib ola bilәrlәr. Bununla yanaşı, Şirvan İstirahәt Mәrkәzi turistlәrә 2 nәfәrlik koteclәr dә tәklif edir. Qalacıq çayının beş-altı addımlığında yerlәşәn bu koteclәrin qiymәti daha ucuzdur.

  Müqayisә üçün deyәk ki, eyni şәraitә malik olan koteclәr yaxınlıqdakı iri istirahәt mәrkәzlәrindә (ad çәkmәk istәmәdik- müәllif) turistlәrә sutkası 70-80 manata tәklif olunur.


  Aşağı qiymәtlә yüksәk xidmәtin Şirvan nümunәsi


  Göründüyü kimi, demәk olar ki, eyni әrazidә yerlәşәn, eyni şәraitә, eyni xidmәtә malik istirahәt mәrkәzlәrinin qiymәtlәri arasında az qala 3 dәfә fәrq var. Bu isә onu demәyә әsas verir ki, yerli turizm mәrkәzlәri qiymәtlәri endirә bilәrlәr, burada süni qiymәt artımı faktoru var. Əslində, aşağı qiymәtlә daha çox turst cәlb edib daha çox tanınmaq, bu biznesә strateji yanaşmaq, yaxın gәlәcәkdә daha çox gәlir әldә etmәk mümkündür.

  Belәliklә, adi müqayisәdәn görünür ki, bu reallıqdır - bunun da әyani nümunәsi Şirvan İstirahәt Mәrkәzidir. Belә ucuz qiymәt tәklif edәn müәssisәlәrin çoxalması turizm bazarına tәsir göstәrir ki, bu da tәbii ki, son nәticәdә digәrlәrinin dә qiymәtlәri azaltmasına gәrtirib çıxarır. Son nәticәdә bu prosesdәn bütün әhalimiz faydalanır.

  Hә, yadımıza düşmüşkәn, çox vacib bir mәqamı da qeyd edәk: Şirvan Ailәvi İstirahәt mәrkәzinin digәr turizm obyektlәrindәn bir üstünlüyü dә odur ki, turistlәr cüzi ödәniş etmәklә özlәri ilә gәtirdiklәri әrzaqdan müxtәlif lәziz yemәklәr bişirtdirә də bilәrlәr. Әksәr istirahәt mәrkәzlәri isә buna imkan vermir, nәticәdә tursitlәr gündәlik haqdan әlavә bir o qәdәr də yemәyә, çaya vә sairәyә xәrclәmәli olurlar. Belә vәziyyәtdә hәmin turistin növbәti mövsümdә yenidәn ora üz tutmayacağı әvvәlcәdәn dәqiq mәlumdur. Tәәssüf ki, bu bisnesә әksәr turizm mәrkәzlәrimiz ruslar demiş poputnıy kliyent tutmaq prinsipi ilә yanaşırlar.


  Buynuzluların arzusu: müvafiq orqanlar hә desә...


  Buynuz kәndinin gözәl tәbiәtә, saf havaya malik olması bu bölgә ilә bağlı maraqlı ideyaların gündәmә gәlmәsinә sәbәb olub. Kәnddә olarkәn sakinlәr dedilәr ki, әn böyük arzuları Buynuzda Ümummilli lider Heydәr Әliyevin adına Tәbiәt Parkının yaradılmasıdır. Analoji parkların Rusiyada, Amerikada, o cümlәdәn, bәzi Avropa ölkәlәrindә mövcud olduğunu xatırladan Buynuz sakinlәri inanırlar ki, bu ideyanı reallaşdırmaqla bölgәyә turist axınını güclәndirmәk mümkün olacaq.

  Biz dә ümid edirik ki, Ekologiya vә Tәbii Sәrvәtlәr Nazirliyi bu tәklifә hәssas yanaşaraq, İsmayıllı rayonunun Buynuz kәndindә Ümummilli lider Heydәr Әliyevin adına Tәbiәt Parkının yaradılmasına dәstәk verәcәk. Bu həm iqtisadi, həm sosial, həm də ekoloji cəhətlərdən faydalı olardı.


  Turizmә tәkcә maddi gәlir mәnbәyi kimi baxmamalıyıq


  Hazırda turizm dünyada әn gәlirli sahәlәrdәn biri sayılır. Azәrbaycanda turizm sektorundan әldә edilәn gәliri bir neçә dәfә artırmaq üçün potensial var. Bunun üçün xidmәtin sәviyyәsini yüksәltmәklә yanaşı, hәm dә qiymәtlәri әhalinin orta tәbәqәsinin cibinә uyğunlaşdırmaq lazımdır. İsmayıllı rayonunun Buynuz kәndindә fәaliyyәt göstәrәn Şirvan Ailәvi İstirahәt mәrkәzinin bu prinsiplә işlәdiyini әminliklә söylәyә bilәrik. Hәtta, aztәminatlı ailәlәr belә burada әsil tәbiәtin qoynunda gözәl istirahәt imkanından yararlana bilәrlәr.

  Unutmaq lazım deyil ki, turizmә tәkcә maddi gәlir qaynağı kimi baxmaq düzgün deyil. Söhbәt hәm dә ölkәmizin tanınmasından, haqq sәsimizin beynәlxalq alәmә çatdırılmasından gedir. Müxtәlif ölkәlәrdәn gәlәn qonaqların ölkәmizin tәbiәti, xalqımızın mәdәdiyyәti, dövlәtimizin inkişafı haqda dolğun mәlumat әldә etmәsi Azәrbaycanın dünyada nüfuzunun artması üçün әsas rollardan birini oynaya bilәr.

  Şahin Seymuroğlu      . Liveinternet FaceBook livejournal.com Twitter
  +  -  Çap 
  Yerləşdirilib: 08.07.16 | Baxılıb: 1136

  Rubrikalar
   
  Jurnalın qurucusu
   

   
  Alim öldü - aləm öldü
   
   
  Yubiley
   
   
  Nəşrlərimiz
   
   
  Torpaqlarımızı qaytaraq..
   
   
   
   
  Axtarış
   

  Jurnalın arxivi
   
  2017
  Yanvar(0)
  Fevral(0)
  Mart(0)
  Aprel(0)
  May(0)
  İyun(0)
  İyul(0)
  Avqust(0)
  Sentyabr(0)
  Oktyabr(0)
  Noyabr(0)
  Dekabr(0)
  Arxiv
   
  Dek.2017
  .......
      123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031